Module 'Praktijk'

Module 'Praktijk'

door Verwijderde gebruiker -
Aantal antwoorden: 20

Welkom op het forum voor de module 'Praktijk'. 

Het doel van dit forum is het aanbieden van een discussieplatform, waar jullie onderling met elkaar vraagstukken kunnen bespreken. Als je hier een vraag plaatst, kunnen anderen je naam en bericht bekijken en beantwoorden. Je vraag wordt niet beantwoord door eBROK experts en coördinatoren. 

Heb je een technische vraag? Klik dan op de 'Help' knop in de hoek rechtsonder. 

Als antwoord op Verwijderde gebruiker

Re: Module 'Praktijk'

door Clarissa Vergunst -

Nu ik de cursus heb doorlopen kijk ik met andere ogen naar de opzet van dit onderzoek; ik heb mn vragen over hoe de risico-inschatting is geweest. Verder denk ik aan: proefpersonenverzekering, rapportage van AE's (of was het een (S)USAR? 

Als antwoord op Clarissa Vergunst

Re: Module 'Praktijk'

door Nikki Wanders -
Mee eens! Voor een therapie zoals oogdruppels had ik wel verwacht dat er goed zou worden gekeken naar het zicht van deze ouderen. Daarnaast vind ik een periode van 14 en 30 dagen erg lang voordat er een controle plaats vindt, aangezien therapietrouw erg belangrijk lijkt te zijn.
Inhoudelijk vraag ik me af waarom er is gekozen voor twee toedieningsmethodes (eerst 2 en dan 1 druppel), maar dat is misschien niet het doel van de opdracht. ;-)
Als antwoord op Verwijderde gebruiker

Re: Module 'Praktijk'

door Noortje Grejanne Grejanne Godijk -

Ik heb een vraag over vraag 2 bij wet en regelgeving.

 Ik dacht dat het antwoord internationale harmonisering is door de internationale ISO 14155,

waar in de tekst (pagina van de pdf) kan ik terug vinden dat het europees geharmoniseerd is maar per land verschilt?

Als antwoord op Verwijderde gebruiker

Re: Module 'Praktijk'

door Xavier Harmeling -

Ik heb een vraag over 3.2, de voorbeeld casus, de vraag over welke wetten van toepassing zijn. 

Waarom is ICH GCP E6(R2) Richtsnoer niet van toepassing? Dit betreft toch klinisch onderzoek met mensen?

Als antwoord op Xavier Harmeling

Re: Module 'Praktijk'

door Jacoba de Leeuw -

Ik heb inmiddels gevonden dat het ICH GCP richtsnoer alleen verwerkt is in de WMO voor geneesmiddelen onderzoek, voor overig onderzoek is het geen wet maar is het meer als een kader.

Als antwoord op Xavier Harmeling

Re: Module 'Praktijk'

door Jorrit van Poelgeest -
Nee, naar mijn weten is de ICH GCP E6(R2) Richtsnoer officieel alleen verplicht van toepassing op onderzoek met met medicijnen. (Wel kan het als leidraad dienen voor andere soorten onderzoek.)

Disclaimer: ik ben zelf ook maar een cursist, mijn woord is niet bepalend ;)
Als antwoord op Xavier Harmeling

Re: Module 'Praktijk'

door Doortje Böhm -
Ik had die ook aangevinkt, maar toen ik nog eens naar de definitie van de ICH GCP zocht zag ik dat deze alleen van toepassing is op klinisch geneesmiddelonderzoek en dus niet op over WMO-plichtig onderzoek, zoals in de casus het geval is.
Als antwoord op Verwijderde gebruiker

Re: Module 'Praktijk'

door Hiltsje Heemskerk -

Ik heb een vraag over deze oefenvraag:

====

Een DSMB geeft de verrichter advies om het onderzoek te stoppen vanwege gebleken futiliteit. Met futiliteit wordt bedoeld dat op grond van de tot dan toe verzamelde onderzoeksgegevens al duidelijk is dat de verwachte uitkomst niet bereikt zal worden, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende effectiviteit.

Wat moet de verrichter na ontvangst van dit advies doen?


Kies het juiste antwoord uit de volgende mogelijkheden:
A. De verrichter beoordeelt het advies van de DSMB en neemt een weloverwogen besluit om het onderzoek al dan niet stop te zetten. Bij het niet volgen van het advies is het informeren van de medisch-ethische toetsingscommissie hierover verplicht.
B. De verrichter stopt het onderzoek, omdat het advies van de DSMB bindend is.
C. De verrichter is verplicht het advies van de DSMB met de medisch-ethische toetsingscommissie te bespreken alvorens een besluit te nemenD. Geen van bovenstaande antwoorden is juist.

====

Is de verrichter níet verplicht om de METC te informeren als hij besluit om het advies te volgen?

(ik dat dat A een onjuist antwoord was, omdat de verrichter hoe dan ook de METC informeert, of het het advies van het DSMB nou volgt of niet)

Als antwoord op Hiltsje Heemskerk

Re: Module 'Praktijk'

door Yvonne Blake -
Ik denk dat de verrichter in dit geval wel de METC zou moeten informeren als het advies van de DSMB gevolgd wordt, omdat het dan vroegtijdig stoppen van het onderzoek betreft. Maar als de DSMB advies had gegeven om zonder aanpassingen door te gaan met het onderzoek, dan zou de verrichter dit advies kunnen volgen zonder om de METC te informeren. Als de verrichter het advies van de DSMB volgt dan hoeft hij dit niet per se bij te METC te melden, ten zij het volgen van de DSMB een handeling inhoudt die verplicht vermeld moet worden bij de METC. Zo als bijvoorbeeld het vroegtijdig stoppen van het onderzoek, of het substantieel aanpassen van het protocol. 

Dat is ten minste hoe ik het versta, hoop dat het helder is!
Als antwoord op Verwijderde gebruiker

Re: Module 'Praktijk'

door Celine Busch -

Ha allemaal, 

Ik heb een vraag over het melden van SAE's. 

Ten eerste staat overal in de module dat voor medisch hulpmiddelen onderzoek de SAE's gemeld moeten worden bij de IGJ, maar het is inmiddels toch bij de CCMO.

Daarnaast raak ik nogal in de war van de verschillende meldings termijnen die overal genoemd worden. 

Als het gaat om een medisch hulpmiddelen onderzoke

- Staat er in de 1.8 van 'even opfrissen' in de Continue registratie modules dat alle niet levensbedreigende of risico op de dood SAE's binnen 7 dagen bij de IGJ gemeld moeten worden. 

- In de flowchart van de CCMO (Flowchart Ongewenste voorvallen onderzoek met medische hulpmiddelen | Publicatie | Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (ccmo.nl)) staat dat de niet levensbedreigende SAE's elke 3 maanden in een kwartaal rapportage gemeld moeten worden bij de CCMO.

Wat moet ik nu aanhouden??

Als antwoord op Celine Busch

Re: Module 'Praktijk'

door Yvonne Blake -

Ik vind de termijnen ook wat verwarrend... in activiteit 3.3 is het juiste antwoord dat Lucas binnen 7 dagen de SAE moet melden. Maar in de flowchart van de CCMO voor overig WMO plichtig onderzoek (het gaat immers niet om onderzoek met een geneesmiddel of medisch hulpmiddel) wordt aangegeven dat dit alleen het geval is als het vermoeden bestaat dat het voorval gerelateerd is aan de gedragswijze en/of handeling. In activiteit 3.3 wordt de patiënt in het voorbeeld opgenomen voor een levensbedreigende hartaanval. Bestaat het vermoeden dat dit gerelateerd is aan de onderzoek interventie? Misschien wel, maar zou fijn als dit duidelijk is aangegeven. 

Het is me overigens ook onduidelijk wat het wettelijk termijn is voor SAEs waarvan het vermoeden niet bestaat dat het gerelateerd is aan de interventie. 

Als antwoord op Verwijderde gebruiker

Re: Module 'Praktijk'

door Yvonne Blake -

Bij het antwoord op vraag 6 bij activiteit 2.3 (Organisatie) staat:

De verrichter zet de onderzoeksdatabase op en voert de data-analyse uit, nadat alle onderzoeksgegevens zijn ingevoerd en gecontroleerd.

Ik wist niet dat de verrichter de data-analyse uitvoert? Volgens mij valt dit in de praktijk toch onder de taken van de hoofdonderzoeker? Hoort de analyse van data niet bij het uitvoeren van onderzoek? 

Ik kan hier verder in de module Organisatie niks over terug vinden, en vind het wel een beetje een verwarrende opmerking. Als iemand dit kan toelichten hoor ik het graag!


Als antwoord op Verwijderde gebruiker

Re: Module 'Praktijk'

door Laura Kalkman -
Ik heb twee algemene vragen:
- zelf ga ik, zoals denk ik ook veel anderen, observationaal onderzoek doen en geen RCT. Ik vind het na het doorlopen van de cursus moeilijk een overzicht te krijgen van hoe regulering van dit soort onderzoek werkt (hoe definieerd je een adverse event in observationeel onderzoek, is monitoring hier hetzelfde geregeld of niet, welke guidelines moeten er aangehouden worden etc). Iemand tips waar ik hier meer over vind?
- Verder ben ik opzoek naar of er andere internationale regelgeving is die ik aanhouden voor het opzetten van onderzoek niet in Nederland en Europa (namelijk in Afrika) voor een niet-geneesmiddel gerelateerd onderzoek. Iemand tips?

Bedankt
Laura
Als antwoord op Verwijderde gebruiker

Re: Module 'Praktijk'

door Floor van der Most -
Ik heb een vraag betreffende de voorbeeldcasus, vraag 3.2 over welke wetten er betrokken zijn.
Ik dacht dat het onderwijs dat de patienten krijgen ook onder een medisch hulpmiddel zou vallen. maar dat is dus niet zo. Wat is dan de definitie hiervan?
Als antwoord op Floor van der Most

Re: Module 'Praktijk'

door Floor van der Most -
Ik kwam het volgende nog tegen in de module 'toetsing' hoofdstuk 1.3 'typen medisch-wetenschappelijk onderzoek':

"Een medisch hulpmiddel is een instrument, toestel of apparaat, software,
implantaat, reagens, materiaal of ander artikel dat of die door de fabrikant is bestemd
om alleen of in combinatie te worden gebruikt bij de mens voor een of meer van de
volgende specifieke medische doeleinden:
● diagnose, preventie, monitoring, voorspelling, prognose, behandeling of
verlichting van ziekte,
● diagnose, monitoring, behandeling, verlichting of compensatie van een letsel of
een beperking,"

Het onderwijs dat de patienten krijgen zou in de vorm kunnen zijn van een software met als doel preventie van opname of verbetering van prognose. hierbij dus mijn vraag opnieuw: dan zou het toch onder de term 'medisch hulpmiddel' moeten vallen?
Als antwoord op Verwijderde gebruiker

Re: Module 'Praktijk'

door Leontien van Wely -
Is de doelgroep wel de juiste? Of zou de vraag ook met jongere volwassenen, met minder kans op vallen, beantwoord worden.
Hoe is de rapportage van SAE's opgenomen?
Is er een verzekering afgesloten?
Als antwoord op Verwijderde gebruiker

Re: Module 'Praktijk'

door Daniël Zwerus -
Ik heb een vraag over deze vraag:
Stel dat Lucas zijn onderzoek uitbreidt naar een multicenter onderzoek. Welke van onderstaande documenten zitten er dan bij Lucas in de Trial Master File (TMF) tijdens de uitvoering van het onderzoek?

1. Monitoringrapporten
2. De volledig ingevulde, afgeronde CRF’s
3. De getekende informed-consent formulieren
4. De voortgangsrapportage voor de medisch-ethische toetsingscommissie

Waarom is optie 2 hierbij niet juist? In de ICH GCP E6(R2) richtsnoer staat letterlijk dat SIGNED, DATED AND COMPLETED
CASE REPORT FORMS (CRF) during conduct in zowel Sponsor file als Investigator file moeten zitten. Wie weet dit?
Als antwoord op Daniël Zwerus

Re: Module 'Praktijk'

door Lieke Arts -
In de feedback op die vraag staat optie 2 ook als goed antwoord, dus dat het eigenlijk 1, 2 en 4 zouden moeten zijn. Dit was alleen niet een van de antwoordopties..