Module 'Introductie'

Re: Module 'Introductie'

door Elif Kusgozoglu -
Aantal antwoorden: 0
In hoeverre worden de voorbeelden die gebruikt worden, gezien als een "medisch wetenschappelijk onderzoek" in hoeverre dragen ze bij aan de geneeskunde? Ik vat het niet. Kan iemand mij dit uitleggen. Ik begrijp dat ze een inbreuk maken op de psychologische en of fysieke integriteit, maar niet alles kan toch worden gezien als "bijdrage aan de geneeskunde/medische wereld" vooral voorbeeld van het onderzoek onder punt 2.

Zie hieronder:

Voorbeelden van psychologische onderzoek waarbij personen aan bepaalde handelingen
worden onderworpen
1. Bepaalde psychofysiologische stress-experimenten, waarbij de proefpersoon aan
een frustrerende procedure worden onderworpen. Bijvoorbeeld het verrichten van
een complexe rekentaak, waarbij (standaard) aan de proefpersoon gemeld wordt
dat er onder de maat wordt gepresteerd4.
2. Experimenten binnen de sociale psychologie, waarbij nagegaan wordt in hoeverre
de druk tot conformistisch gedrag tot overschrijding van belangrijke normen en
waarden leidt. Klassiek is in dit verband het experiment van Milgram waarbij
nagegaan werd in hoeverre proefpersonen bereid waren om onbekende personen
electrische schokken toe te dienen indien zij daartoe door een ‘autoriteit’ (feitelijk
een handlanger van de proefleider) met klem werden verzocht5.
3. Het injecteren van proefpersonen met stress-hormonen binnen onderzoek naar
emoties binnen de functieleer. Bijvoorbeeld in het klassieke experiment van
Schachter en Singer die bij een deel van de proefpersonen cathecholaminen
injecteerden om (ondermeer) de invloed van fysiologische processen op emoties te
bestuderen6.
4. Experimenten naar geheugenfuncties binnen de functieleer. Bijvoorbeeld
onderzoek naar de mogelijkheid om valse herinneringen (die nooit zijn gebeurd)
bij kinderen te creëren7.
5. Onderzoek binnen de klinische en gezondheidspsychologie en medische
psychologie naar de verwerking van ernstige gebeurtenissen. Bijvoorbeeld het
interviewen van zwangere vrouwen die vernomen hebben dat de foetus een
levensbedreigende aandoening heeft, teneinde hun beleving en besluitvorming ten
aanzien van het verdere verloop van de zwangerschap te registreren8.