Module 'Organisatie'

Module 'Organisatie'

by Deleted user -
Number of replies: 23

Welkom op het forum voor de module 'Organisatie'. 

Het doel van dit forum is het aanbieden van een discussieplatform, waar jullie onderling met elkaar vraagstukken kunnen bespreken. Als je hier een vraag plaatst, kunnen anderen je naam en bericht bekijken en beantwoorden. Je vraag wordt niet beantwoord door eBROK experts en coördinatoren. 

Heb je een technische vraag? Klik dan op de 'Help' knop in de hoek rechtsonder. 

In reply to Deleted user

Re: Module 'Organisatie'

by Clarissa Vergunst -

 • Met welke personen, disciplines, leveranciers of partijen ben jij voor je onderzoek op dit moment in contact? onderzoeker, datamanager, senior epidemioloog ivm fase manuscript schrijven
 • Welke rol spelen zij in het onderzoek? anonimisering en verwerking data, controleren statistische analyse cf opzet onderzoek en benantwoording onderzoeksvraag, schrijven manuscript
 • Welke verantwoordelijkheden hebben zij gekregen? zie boven
 • Hoe weet je dat ze gekwalificeerd zijn om deze verantwoordelijkheden ook op zich te kunnen nemen? impliciet vanuit hun functies binnen de organisatie en individuele specialisaties
 • En, niet onbelangrijk, zijn deze verantwoordelijkheden en kwalificaties ook goed vastgelegd? ja
 • En nu je er toch over nadenkt, zijn er nog personen en/of disciplines die je mist? er zijn in verschillende stadia verschillende mensen en instanties betrokken geweest. oa metc voor toestemming non/WMO, de organisatie, sponsor voor labkits.

In reply to Clarissa Vergunst

Re: Module 'Organisatie'

by Jeanette Tas -

Het antwoord op de volgende vraag is niet-waar:

'Volgens de wetgeving moet altijd on-sitemonitoring uitgevoerd worden bij WMO-plichtig onderzoek, ongeacht de mate van risico.'

In de toelichting staat dat on-site monitoring volgens de wet enkel verplicht is voor interventiegeneesmiddelenonderzoek. In welk wetsartikel en lid kan ik terugvinden dat dit het geval is?

In reply to Jeanette Tas

Re: Module 'Organisatie'

by Krista Hoek -
In Nederland is het ICH GCP E6(R2) Richtsnoer verankerd in de WMO en daardoor is het wettelijk verplicht voor klinisch geneesmiddelenonderzoek.

En in het ICH GCP E6 R2 staat dat monitoring afhankelijk is van de mate van risico
In reply to Jeanette Tas

Re: Module 'Organisatie'

by Bas Groenewegen -
Ik vind deze vraag ook nog steeds verwarrend, in de richtlijn kwaliteitsborging bijvoorbeeld staat deze zin:

"De NFU stelt monitoring verplicht voor al het onderzoek dat onder de reikwijdte van de WMO valt."

Bij het kijken in bijlage 3 van deze richtlijn staat ook bij het laagste risico on-site monitoring... En toch is het antwoord onjuist. Goed opletten dus dat wat de NFU verplicht niet perse in de wet staat?
In reply to Deleted user

Re: Module 'Organisatie'

by Suzanne Filius -

Vraag 7 van module Organisatie luidt: 

Wanneer kan een onderzoekslocatie geaudit worden?

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk:
Kies één of meer van de volgende antwoorden:
 • A. Als een monitorvisite heeft plaatsgevonden. Audits gebeuren namelijk in dezelfde frequentie als monitorvisites
 • B. Conform het door de verrichter/sponsor opgestelde audit plan
 • C. Op verzoek van de monitor als zijn/haar inspanningen niet voldoende zijn om de compliance van de onderzoekslocatie te vergroten
 • D. Om een onderzoekslocatie voor te bereiden op een aangekondigde inspectie van de overheid
Het juiste antwoord is B,C,D: 
 • Audits worden uitgevoerd, naast monitorvisites, om de kwaliteit en integriteit van een onderzoek naar een hoger niveau te tillen. Audits kunnen in een willekeurige frequentie uitgevoerd worden. Er kan ook van tevoren vastgesteld worden dat de onderzoekslocaties met bijvoorbeeld de meeste geïncludeerde patiënten of het hoogste aantal onduidelijkheden in het CRF geaudit zullen worden. Dit staat beschreven in een auditplan. Bevindingen tijdens audits kunnen wel leiden tot een focus op een bepaald onderwerp tijdens alle monitorvisites op alle onderzoekslocaties die daarna nog volgen.
 • Een audit kan ook helpen om een onderzoekslocatie meer ‘compliant’ te maken wanneer een monitor of projectleider dat, ondanks meerdere pogingen, niet lukt. Een andere reden kan zijn dat men een onderzoekslocatie klaar wil stomen voor een inspectie (van bijvoorbeeld de gezondheidszorg of de FDA).
 • Niet per se alle onderzoekslocaties worden geaudit.

Ik heb dit antwoord proberen te zoeken in de brondocumenten (ICH GCP richtsnoer en Richtlijn Kwaliteitsborging Mensgebonden Onderzoek 2019), maar ik kan dit antwoord nergens vinden. Heeft iemand de bron achter dit antwoord wel gevonden? 

Ik had het antwoord C fout omdat ik de informatie in de brondocumenten zo had geïnterpreteerd dat ik dacht dat audits gescheiden en onafhankelijk zijn van de monitoring visites: 
 • "Een audit is een systematische en onafhankelijke verificatie van activiteiten en documenten die betrekking hebben op een WMO-plichtig onderzoek en is onafhankelijk en gescheiden van het routinematig monitoren" (Richtlijn Kwaliteitsborging Mensgebonden Onderzoek 2019)

En dus ook niet de uitkomst van de monitoring visites invloed zouden hebben op de frequentie van de audits.

Ik had het antwoord D fout omdat ik de informatie in de brondocumenten zo had geïnterpreteerd dat de frequentie van de audit visites van tevoren zijn vastgelegd in het 'sponsor's audit plan': 

 • "The sponsor should ensure that the auditing of clinical trials/systems is conducted in accordance with the sponsor's written procedures on what to audit, how to audit, the frequency of audits, and the form and content of audit reports." (ICH GCP richtsnoer)

Ik had dit zo geïnterpreteerd dat de sponsor's audit plan van tevoren wordt vastgelegd en niet door een plotse aankondiging van een overheids inspectie zou kunnen worden aangepast. Waarschijnlijk interpreteer ik dit verkeerd, maar wellicht bestaat er een brondocument waarin dit wel duidelijk staat beschreven. Wie kan mij hierbij helpen? 

In reply to Suzanne Filius

Re: Module 'Organisatie'

by Deleted user -

Hoi Suzanne,

Ik moest ook even zoeken in de documentatie, maar de brondocumentatie is toch echt de GCP richtlijn en de Richtlijn kwaliteitsborging van de NFU. Misschien helpt dit nog in de verduidelijking;

Ieder umc geeft zelf invulling aan de wijze waarop de audits en het auditprogramma wordt vorm gegeven. Om de complaince te vergroten, kan een centrum/onderzoekslocatie, een auditor betrekken. Omdat de umc's het auditprogramma zelf vorm mogen geven, hoeft het niet zo te zijn dat alles van tevoren wordt vastgelegd. In Nederland is het ICH GCP E6(R2) Richtsnoer verankerd in de WMO en daardoor is het wettelijk verplicht voor klinisch geneesmiddelenonderzoek. Dit geldt niet voor de andere typen onderzoek. Het ICH GCP E6(R2) Richtsnoer biedt wel goede kaders voor het overige onderzoek en wij adviseren dit rechtsnoer na te leven.

Ik hoop dat dit wat verhelderd! 

In reply to Deleted user

Re: Module 'Organisatie'

by Esther de Groot -

"De CCMO is tevens medisch-ethische toetsingscommissie voor in de WMO, de Embryowet en het BCB aangewezen vormen van medisch-wetenschappelijk onderzoek. " Deze zin roept bij mij de vraag op: blijkbaar treedt de CCMO af en toe als METC op. Maar doen zij ook specifieke dingen die een METC NIET doet? Deze zin geeft mij een beetje dat idee, dat bijvoorbeeld onderzoek onder de Embryowet alleen onder de CCMO valt en niet onder een METC. Misschien wordt het later duidelijker maar als iemand dit al weet, graag reactie. 

In reply to Esther de Groot

Re: Module 'Organisatie'

by Krista Hoek -
Klopt. Toetsend is METC alleen voor geneesmiddelen en niet CE-MD onderzoeken
Toetsend kan het CCMO overal dus  bij geneesmiddelen, maar ook bij MD, gen/cel/embryo

Let op
Bevoegde instantie is nooit de toetsende. Dus toetst de METC, dan is CCMO bevoegd, toetst CCMO dan is het VMO (geneesmiddelen) of (Inspectie Gezondheid Jeugd bij MD)
In reply to Deleted user

Re: Module 'Organisatie'

by Esther de Groot -

Verantwoordelijkheden van een onderzoeker (en apotheker) ten aanzien van het onderzoeksproduct (IMP):

 • Kennis van gebruik van het onderzoeksproduct binnen het onderzoek;
 • Beheer van onderzoeksmedicatie (drug-accountability op proefpersonenniveau). In principe geldt: de onderzoeker is verantwoordelijk voor de medicatie die gegeven wordt aan en die retour komt van de patiënt/proefpersoon;
 • Administratie van toedieningen aan iedere patiënt volgens protocol;
 • Gebruik volgens protocol;
 • Controle opslagcondities.

Dit vind ik een onduidelijk rijtje want boven het rijtje staan twee 'rollen' (onderzoeker en apotheker) maar in de streepjes eronder is niet duidelijk of het dus allemaal de verantwoordelijkheid van de onderzoeker is of dat 1 van de streepjes de verantwoordelijkheid van de apotheker is. Kan dat aangepast worden? 


In reply to Deleted user

Re: Module 'Organisatie'

by Esther Jacobs -

Beste allen, heeft iemand ergens kunnen vinden of een audit verplicht is?

Ik heb ergens in de tekst (kan nu niet vinden waar) gezien dat het niet verplicht is, terwijl in de module organisatie staat dat het de verantwoordelijkheid is van de verrichter.

Esther Rijntjes

In reply to Esther Jacobs

Re: Module 'Organisatie'

by Deleted user -

Hoi Esther,

Je vindt deze informatie in de module Ontwerp en uitvoering van onderzoek. Klik op deze link om direct naar de juiste activiteit te gaan.


In reply to Deleted user

Re: Module 'Organisatie'

by Yvonne Blake -

Bij hoofdstuk 3.2 onder taken van het laboratorium staat de volgende bullet point:

 • Opzet metingen: continu (veiligheidsparameters); per patiënt per groep: alles aan het einde van het onderzoek (beperking intra- en inter-assayvariatie)
 Ik snap totaal niet wat hiermee bedoelt wordt - kan iemand dat uitleggen? Zijn dit verschillende mogelijke opzetten voor de metingen? Maar wat wordt dan bedoelt met 'veiligheidsparameters' en 'beperking intra- en inter-assayvariatie' tussen haakjes? 

Ik vind het heel onduidelijk, maar misschien ligt het aan mij! 

In reply to Deleted user

Re: Module 'Organisatie'

by Jorieke Salij -
Hi Allemaal,

Bij 3.3 Apotheek staat de volgende stellling: Als onderzoeker ben je verantwoordelijk voor de opslag van het geneesmiddel dat gebruikt wordt tijdens jouw onderzoek. Deze stelling is waar. Nu vroeg ik mij af waarom. Is dit zo omdat het om jouw onderzoek gaat, jij bent de sponsor/verrichter/opdrachtgever?

Het volgende staat namelijk in de regeling geneesmiddelenwet: De opslag en aflevering van geneesmiddelen voor onderzoek geschiedt door degene die wetenschappelijk onderzoek verricht, bedoeld in artikel 28, eerste lid, onder f, van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek voor mensen.
In reply to Jorieke Salij

Re: Module 'Organisatie'

by Krista Hoek -
Hoofdonderzoeker is 'eindverantwoordelijk' van alle praktijken binnen zijn ziekenhuis. Dus ben jij er verantwoordelijk voor dat je onderzoeksmedewerkers en de apotheek de SOP goed respecteren (de apotheek heeft bijv. wel geholpen met het opstellen van de SOP).
In reply to Deleted user

Re: Module 'Organisatie'

by Jorieke Salij -
Hoi allemaal,

Onder hoofdstuk 6.4 staat de volgende vraag: Wanneer kan een onderzoekslocatie geaudit worden?

Kan iemand mij uitleggen waarom antwoord c ook goed wordt gerekend? C) Op verzoek van de monitor als zijn/haar inspanningen niet voldoende zijn om de compliance van de onderzoekslocatie te vergroten. Uit de GCP richtsnoer en de richtlijn van het NFU haal ik namelijk dat audit en monitor los van elkaar staat.
In reply to Deleted user

Re: Module 'Organisatie'

by Marieke Van der Veen -
Met welke personen, disciplines, leveranciers of partijen ben jij voor je onderzoek op dit moment in contact? Verrichter, is tevens monitor, 4 onderzoekers, 1 computer expert, fysiotherapeuten, verpleging, RvB, wetenschapscie, subsidieverstrekker
Welke rol spelen zij in het onderzoek? Verrichter/monitor houdt contact met de subsidie verstrekker, heeft het oz protocpol gemaakt, houdt vinger aan de pols ( monitor visites) en begeleidt ook de onderzoekers. 3 onderzoekers zijn op hun afdeling de hoofd onderzoeker, zij zijn verantwoordelijk voor de data verzameling, data management, en dataverzameling door fysio's/verpleging, hebben contact met de verrichter als er iets niet goed loopt en bij monitor visites. 1 onderzoeker doet alleen analyses en zorgt voor het technische deel van het onderzoek. De computerexpert zorgt voor de webapplicatie, de ft's verzamelen de conventionele klinimetrie, de vp verzamelt de conventionele algemene lklinimetrie en helpt de pp met omdoen van bewegingssensor. De RvB heeft toestemming gegeven voor het onderzoek, de wetenschapscommissie houdt halfjaarlijks vinger aan de pols tav voortgang, subsidie verstrekker: idem vinger aan de pols dmv midterm evaluatie en eind evaluatie
Welke verantwoordelijkheden hebben zij gekregen?
Verrichter, is tevens monitor, opzet en bewaking van ethisch verantwoord oz volgens de ICH GCP richtlijn en wetgeving, 4 onderzoekers de uitvoer incl bewaking ethiek en wetgeving 1 computer expert zorgt dat data niet verspild worden ( ethisch), fysiotherapeuten werken volgens de WGBO, nauwkeurige data verzameling en opslag, verpleging,idem, RvB advies checken van Wetenschapscie , wetenschapscie oz voorstel beoordelen en zorgen dat ptn niet aan onnuttig/ethisch onverantwoord oz bloot staan en daarover de RvB adviseren, , subsidieverstrekker
Hoe weet je dat ze gekwalificeerd zijn om deze verantwoordelijkheden ook op zich te kunnen nemen? Verrichter en ozrs hebben BROK gevolgd of volgen deze, FT en vp zijn BIG geregistreerd, wetenschapscie heeft ( deels ) de GCP gevolgd- > sommigen nog niet! RvB is PhD dus (deels) op de hoogte van regelgeving
En, niet onbelangrijk, zijn deze verantwoordelijkheden en kwalificaties ook goed vastgelegd? Voor de verrichter en onderzoekers: ja in oz protocol, de rest: Niet allemaal in 1 document. Wel in arbeidsovereenkomsten en onderzoeksbeleid
En nu je er toch over nadenkt, zijn er nog personen en/of disciplines die je mist? nee
In reply to Deleted user

Re: Module 'Organisatie'

by Theodora van Elk -
Heb je weleens zelf als proefpersoon meegedaan aan medisch-wetenschappelijk onderzoek? Nee, ik heb wel een keer meegedaan aan een onderzoek die leermethoden vergeleek.
Waarom besloot je mee te doen aan het onderzoek? Het onderwerp leek me interessant.
Zou jij jezelf of iemand die jou dierbaar is, willen laten deelnemen aan jouw onderzoek? Ja, ik zou wel deelnemen aan een onderzoek, en mijn naasten indien mogelijk wel deel laten nemen.
Wat zou jij willen weten over dit onderzoek voordat je besluit of jij of een dierbare kan deelnemen aan dit onderzoek? Mogelijke risico’s en bijwerkingen, mate van belasting/hoeveel afspraken/duur, wat de uiteindelijke resultaten zouden kunnen betekenen voor anderen/het vervolg
Wat dragen deze ervaringen bij aan jouw rol als onderzoeker? Bewust zijn van het patiënten perspectief tijdens het voorbereiding van het onderzoek.


Met welke personen, disciplines, leveranciers of partijen ben jij voor je onderzoek op dit moment in contact? Onderzoeksteam bestaande uit zowel artsen als PA-ers, Principal Investigator, Monitor, METC, onderzoekers vanuit andere centra in NL en Belgie, consortium vanuit waar het onderzoek is begonnen, statisticus en vast nog veel meer
Welke rol spelen zij in het onderzoek? Het opzetten van essentiële documenten zoals protocollen en SOPs, het includeren van patiënten, verzamelen van data, verwerken van data, monitoren van data en proefpersonen, het toetsen van het onderzoek, medisch-ethische goedkeuring geven voordat het onderzoek mag starten, subsidies, financiering, berekenen van aantal nodige proefpersonen
Welke verantwoordelijkheden hebben zij gekregen? Principal investigators zijn verantwoordelijk van de onderzoekers van hun center. Daarnaast is de verrichter overkoepelend verantwoordelijk. Monitors hebben een belangrijke rol in het borgen van kwaliteit. METC is verantwoordelijk voor het medisch-ethisch toetsen van het onderzoeksprotocol en daar goedkeuring voor geven. Zonder goedkeuring geen onderzoek. Zo heeft iedereen een rol en de daarbij horende verantwoordelijkheden.
Hoe weet je dat ze gekwalificeerd zijn om deze verantwoordelijkheden ook op zich te kunnen nemen? Het hebben van een eBROK of GCP certificaat, BIG geregistreerd zijn
En, niet onbelangrijk, zijn deze verantwoordelijkheden en kwalificaties ook goed vastgelegd? Ja, in een document waarin alle bettrokken onderzoekers in staan met CV en cursus certificaat, daarnaast een kopie van CVs en certificaten met handtekening.
En nu je er toch over nadenkt, zijn er nog personen en/of disciplines die je mist? Raad van Bestuur, CCMO, Data and Safety Board
In reply to Deleted user

Re: Module 'Organisatie'

by Mai-Ly Vo -
Hoi, het klopt toch dat de verrichter verantwoordelijk is voor het aanstellen van een monitor?
Waarom is het antwoord op de volgende vraag dan enkel A en niet ook C?

Je besluit om als onderzoeker een geneesmiddelenonderzoek te initiëren. Welke aanvullende verantwoordelijkheden krijg je volgens het ICH GCP E6(R2) Richtsnoer dan als verrichter?
Kies één:
A. Maakt kostenbegroting
B.Kent het onderzoeksprotocol
C.Faciliteert de monitor
D.Documenteert observaties in het (e)CRF
In reply to Mai-Ly Vo

Re: Module 'Organisatie'

by Mai-Ly Vo -
Zie blz 84 van alle tekst:
Verrichter:
● Proefpersonenverzekering afsluiten
● Aanstellen monitor
● Financiering
In reply to Mai-Ly Vo

Re: Module 'Organisatie'

by Ivar Wamelink -
Hi Mai-Ly,

Heb je hier nog antwoord op gekregen? Mij was dit namelijk ook opgevallen.
Het antwoord lijkt tegenstrijdig met wat er daarvoor gezegd wordt.